IKC-Raad

Afgelopen schooljaar zijn we begonnen met een IKC-Raad. De IKC-Raad is een samensmelting van de medezeggenschapsraad vanuit het onderwijs en de oudercommissies van de kinderopvang. Dit is goed bevallen en gaan we ook dit schooljaar mee door. Vanuit de IKC gedachte kunnen we zo samen over het IKC overleggen en beslissingen nemen. De IKC-Raad denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen het IKC om bij te dragen aan het goed functioneren van het IKC en de kwaliteit van de ontwikkeling te waarborgen. De start van schooljaar 2017-2018 brengt ons gelijk een belangrijke taak. Het aanstellen van een nieuwe directeur!

De hoofdtaken van de IKC-Raad

  • De IKC-Raad is er om de belangen van kinderen, ouders en teamleden te behartigen.
  • De leden van de IKC-Raad hebben een adviserende en instemmende rol over beleidszaken en voorstellen van het bestuur. In sommige situaties is het bestuur wettelijk verplicht om advies te vragen aan de IKC-Raad of zelfs instemming te krijgen van de IKC-Raad.

Zie voor een volledige uitleg www.infowms.nl of www.wetten.overheid.nl

Wij vinden het als IKC-Raad belangrijk om open en eerlijk met alle betrokkenen te communiceren om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen in het belang van de kinderen en het IKC. Voor een goed advies en de juiste instemming is een goed draagvlak bij ouders en leerkrachten binnen het IKC van uiterst belang.

De IKC-Raad wil hierbij graag een actieve en herkenbare rol spelen en staat open voor iedereen en alle vragen met betrekking tot het IKC. Dit kan gaan over de manier van het lesgeven tot aan de uitstraling van het schoolplein.

Indien u vragen, opmerkingen, klachten of ideeën heeft kunt u deze aan een van de IKC-Raad leden doorgeven. Dat kunt u doen door ze direct op het schoolplein of in het IKC aan te spreken, of via het mailadres, ikc-raad@ikcwereldwijs.nl.

Andersom zullen wij u ook benaderen om u van informatie te voorzien en om vrijwilligers te werven voor een aantal activiteiten.

GMR

Omdat het onderwijsdeel van het IKC 1 van de 19 scholen is van stichting Meer Primair is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR heeft een aantal advies- en instemmingsrechten. Zaken die de gehele stichting betreffen (b.v. arbeidsvoorwaarden, financiën) zullen aan de GMR worden voorgelegd.

IKC-Raad leden

De MR bestaat uit vier vaste leden, twee leden uit de personeelsgeleding en twee uit de oudergeleding. De oudercommissie van de SKH bestaat uit 2 ouders.De IKC-Raad wordt gevormd Samen met een personeelslid van de SKH de oudercommissie van de SKH en de MR van School vormt dit de IKC-Raad.

Personeelsgeleding:

MR
Thea van Staveren; regulier onderwijs
Angelique Zaadnoordijk; Schakelonderwijs
SKH
Manon Weijers; Kinderdagverblijf

Oudergeleding:

MR
Michiel van Kesteren; vader van Siem en Tuur, Voorzitter
Walter Doesburg; vader van Tessa en Stan
Oudercommissie
Dimitri Duindam; vader van Sarah en Hugo
Debbie Noordermeer; moeder van Lotte, Jasmijn en Timo

Doelstellingen MR 2017-2018

Komend schooljaar staan er weer veel onderwerpen op de agenda van de IKC-Raad. Naast de jaarlijkse taken van de IKC-Raad hebben wij een aantal speerpunten die we als doelstelling hebben voor schooljaar 2017-2018.

De eerste klus die we dit jaar goed willen oppakken is het aannemen van een nieuwe directeur voor het IKC Wereldwijs. Daarnaast blijft het communicatiepunt hoog op de lijst staan.

Een van de speerpunten blijft de professionalisering van de IKC-Raad. Graag willen wij zo zorgvuldig mogelijk en met grote zorg onze taken uitvoeren. Ook dit schooljaar zullen er een aantal leden van de IKC-Raad een cursus volgen.

Een volgend speerpunt is de huisvesting. Wij hopen dit schooljaar te kunnen uitbreiden en de nodige onderhoudspunten aan te pakken.

Voor een volledig overzicht kunt u het Activiteitenplan van de IKC-Raad raadplegen op de website.

Alle input is welkom

Op het IKC behartigt de IKC-Raad de belangen van ouders en personeel. De leden van de IKC-Raad kunnen zelfstandig en zonder verder overleg adviseren over, of instemmen met voorstellen van het bestuur. Voor instemming en adviseren is een goed draagvlak van uiterst belang. De IKC-Raadsleden vinden het belangrijk dat ouders en personeelsleden `hun` IKC-Raad kunnen benaderen over dingen die zij belangrijk vinden.

De IKC-Raadsleden hopen “in de wandelgangen” en tijdens “Oudertijd” informatie te krijgen die nuttig kan zijn bij de IKC-Raad werkzaamheden. Structurele geluiden verdienen het in de IKC-Raad te worden besproken met de directie. Al dan niet kan dit leiden tot verbetermaatregelen op het IKC. Via de website van het IKC kunnen geïnteresseerden op de hoogte worden gebracht van allerlei lopende activiteiten.

Heeft u verbetervoorstellen voor het IKC of ideeën hoe de IKC-Raad steeds meer ouders kunnen bereiken en/of helpen, mail (ikc-raad@ikcwereldwijs.nl) of zeg het ons. De IKC-Raadsleden willen graag iets voor u doen. Voor een goede communicatie tussen IKC-Raad en de achterban is het informele circuit evenzeer van belang als het formele.

Heeft u ideeën of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger spreek ons aan op het schoolplein of mail ons.

Alvast bedankt, namens de IKC-Raad
Thea, Michiel, Manon, Walter, Dimitri, Debbie