Nieuwe Leden voor de IKC-Raad

Voor de IKC-Raad van IKC Wereldwijs zijn we op zoek naar ouders die plaats willen nemen in de oudergeleding. Twee ouders vanuit het onderwijs en 1 vanuit de opvang.

In augustus 2019 zal Walter Doesburg de IKC-Raad verlaten. Walter gaat verhuizen buiten de wijk en is hiermee, na drie jaar, aftredend en niet herkiesbaar.
Michiel van Kesteren heeft een zittingstermijn van drie jaar er op zitten. Michiel is wel herkiesbaar.
Debbie Noordermeer zit nu in de oudergeleding vanuit de opvang in de IKC-Raad. Vanaf volgend jaar heeft zij geen kinderen meer op de opvang maar wel op school. Debbie is herkiesbaar om vanuit school plaats te nemen in de IKC-Raad.

Hierdoor ontstaat er een vacature die we graag door een nieuwe ouder zien ingevuld.
Welke ouder wil zich verkiesbaar stellen om samen met andere ouders en leerkrachten overleg te voeren over het beleid van de school en daarmee de belangen van de kinderen te behartigen?

 

IKC-Raad (MR)

Een medezeggenschapsraad is een, bij wet ingesteld, zelfstandig orgaan voor inspraak bij een basisschool. Het is een adviserend en controlerend orgaan met wettelijke bevoegdheden. Bij IKC-Wereldwijs is er voor gekozen om een IKC-Raad in te stellen. Deze heeft dezelfde functie en bevoegdheden als de oorspronkelijke MR. Het grootste verschil is dat er ook ouderen en pedagogisch medewerkers zijn vertegenwoordigd namens de kinderen op de opvang en BSO.

 

Wie kan zich verkiesbaar stellen

 • Ouders met 1 of meerdere kinderen die leerling zijn op IKC Wereldwijs en dus staan ingeschreven op onze school.
 • Ouders met 1 of meerdere kinderen die in de opvang zitten op IKC Wereldwijs en dus staan ingeschreven bij SKH.

Per gezin kan enkel 1 ouder zich verkiesbaar stellen.
Een zittingstermijn is 3 jaar waarna er weer verkiezingen komen. Zolang u als ouder een kind heeft die leerling is op IKC Wereldwijs mag u zich herkiesbaar stellen voor een volgend termijn.

 

Wat wordt er van u verwacht als IKC-Raad lid?

 • IKC Wereldwijs positief maar kritisch te willen volgen.
 • Meedenken en/of goedkeuren van het beleid op IKC-Wereldwijs.
 • Discreet en integer kunnen zijn.
 • Aanspreekpunt te willen zijn voor alle ouders, kinderen en teamleden op ons IKC aangaande beleid en commissies.
 • Inspraak en inzage te hebben over alle schoolse zaken conform het MR statuut en huishoudelijk reglement.
 • Bijwonen en actief beleggen van de minimaal zes jaarlijkse IKC-Raad vergaderingen.
 • Organiseren van eventuele ouderbijeenkomsten daar waar er behoefte is ook een klankbord te willen zijn.
 • Allerhande informatie lezen en kennis nemen van informatie/scholing aangaande een goede besturing.
 • Jaarlijkse planningen doorlopen en instemming, advies of goedkeuring verlenen.
 • Goed kunnen omgaan met ICT methoden, computergebruik.
 • Actief mee te denken over allerlei onderwerpen ter verbetering van de school in het algemeen maar vooral op beleid.

 

Hoe stel ik mij kiesbaar als kandidaat?

We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op!
Het aanmeldingstermijn om u kandidaat te stellen is tot 18 april 2019. Waarna wij na de meivakantie (6 mei) de kandidaten bekend zullen maken. Mochten er meerdere aanmeldingen zijn zullen wij u eerst persoonlijk benaderen. Bij meerdere aanmeldingen wordt er dan zo snel mogelijk een verkiezing gehouden zodat de nieuwe leden het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

Aanmelden kunt u doen door het bijgevoegde aanmeldingsformulier volledig ingevuld te retourneren aan één van de IKC-Raadsleden, te deponeren in de brievenbus bij het IKC of in te leveren bij medewerkers van het IKC.
Daarnaast kunt u zich ook online aanmelden via:
Aanmeldingsformulier

Mocht u vragen hebben over de IKC-Raad dan kunt u deze via email stellen:
IKC-Raad@ikcwereldwijs.nl of spreek een van onze leden aan.

De huidige IKC-Raad oudergeleding bestaat uit:
– Michiel van Kesteren (Voorzitter) (GvV14520@gmail.com);
– Walter Doesburg;
– Dimitri Duindam;
– Debbie Noordermeer.

Na het sluiten van de inschrijvingsprocedure maakt de IKC-Raad op 6 mei aan iedereen bekend wie er zich kandidaat hebben gesteld.
Wanneer er maar 1 ouder zich heeft aangemeld wordt deze automatisch ons nieuwe IKC-Raadslid.

Wij zien graag uw aanmelding en of vragen tegemoet.